Ahbarijiet Kurrenti

Programm tal-Festa ta' San GorgMM - 2012

Posted on June 6, 2012 at 2:45 PM

Il-Hadd 10:     L-EwwelTqarbina.  Festa ta’ Corpus.

It-Tnejn 11:   Napprezzawil-hidma ta' xulxin.

                           L-ghaqdietli jaqsmu fir-responsabbilta' tal-festa, jigifieri, il-Kumitat Festi Esterni,l-Ghaqda tan-Nar 23 ta' April, u z-zewg baned tal-parrocca taghna, 'San GorgMartri' u 'Anici', niltaqghu flimkien u niehdu xi haga tal-festa. Maghhom jinghaqduwkoll dawk li jiehdu hsieb l-armar tal-knisja ghall-festa ta' San Gorg. Niltaqghufil-bitha tac-~entru mit-8.00 pm 'l quddiem.

L-Erbgha 13: Ghal-Lajci mpenjati u membri tal-ghaqdiet religjuzi u socjali.

                           Niltaqghufit-8.00 pm fil-bitha tac-~entru. Isir ftit hin ta' talb quddiem Gesu'Ewkaristija u wara niehdu xi haga flimkien.

Il-Gimgha 15: Hallu t-tfal jigu ghandi.

                           It-tfaljingabru hdejn il-knisja ta' San Frangisk, fis-6.00 pm. Ma ninsewx ingibu maghnafjura. Flimkien nimxu wara l-istatwa ta’ San Gorg tifel. X'hin naslu l-knisjanoffru l-fjura lil San Gorg u fis-6.45 pm naghmlu celebrazzjoni fuq San Gorgfuq iz-zuntier tal-Knisja.

Il-Hadd 17:     Festa tal-Qalb ta’ Gesu’.

 

Il-Gimgha tal-Festa

 

It-Tnejn 18:   Hrugta' l-Istatwa ta' San Gorg Martri. -  Jum il-Familja.

                           Fit-8.00am u f'nofs inhar hruq ta' murtaletti.

                           Fl-4.30pm  quddiesa.

                           Fis-6.30pm: Quddiesa fil-Knisja Arcipretali u lifiha nitolbu ghall-familji kollha taghna. Iqaddes Dun Karm Mercieca. Mistiednaspecjali huma dawk il-genituri li din is-sena kellhom tarbija. Wara l-omelijassir il-prezentazzjoni tat-trabi lil Alla taht il-patrocinju ta’ San Gorg MM.Tiehu hsieb din il-quddiesa l-Kummissjoni Familja.

                           Waral-quddiesa tinghad il-Kurunella f'gieh il-patrun taghna San Gorg.

                           Fit-8.00pm:   Hrug ta' l-istatwa ta' San Gorgmin-nicca. Wara ddoqq il-Banda San Gorg Martri u jsir hruq ta' salut, kaxxaSpanjola, murtaletti u murtali bil-loghob.

                           Waral-hrug tal-vara, il-Banda San Gorg Martri, taghmel marc ma' dawn it-toroq: TriqSan Gorg, Dun Marju, l-Izbandola, l-10 ta' Settembru ghal Triq San Gorg, TriqDun Marju ghal fuq Tal-Blat, Tal-Blat Housing Estate fejn jinharaq nar ta'l-art u jkompli l-marc ghal Triq il-Belt Valletta, il-Mithna, San Frangisk,it-Tensila, il-Habbiez, il-Mejjilla u l-Kbira sal-Kazin San Gorg Martri.

                           Fid-9.30pm:   Hruq ta' beraq, blalen, sfejjer umurtali tal-kulur, kaxxa tal-kulur.

 

It-Tlieta 19:    Ghalhutna bi bzonnijiet specjali u hutna anzjani.

                           4.30pm:        Quddiesa ghal persuni bi bzonnijietspecjali u hutna anzjani. B'hekk fil-gimgha tal-festa taghna nkunu ninkluduanke lil dawn hutna li huma tant ghal qalbna. Imexxi din ic-celebrazzjoni il-KanDun Felic Tabone.

                           Ghaz-Zghazagh  -  San Gorgsfida ta' hajja nisranija.

                           7.00 pm:        Quddiesa ghaz-Zghazagh fil-knisja.Nistiednu liz-zghazagh fil-kummissjonijiet tal-kazini tal-baned tal-parroccataghna, "San Gorg Martri" u "Anici", fil-kummissjoni taz-zghazaghtal-Kumitat Festi Esterni u z-zghazagh fl-Ghaqda tan-Nar, kif ukoll iz-zghazaghfil-fratellanzi u fil-Grupp Zghazagh tal-Parrocca, u liz-zghazagh li jhobbu lilSan Gorg biex naraw kif il-Patrun taghna joffrilna sfida u kuragg ghal hajjitnabhala nsara fid-dinja tal-lum. Imexxi din ic-celebrazzjoni Dun Rene’ Cilia.

 

                           Mill-KummissjoniFesta u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

                           7.45pm:  Membri tal-Kummissjoni Festa, jigifieri,l-presidenti u s-segretarji tal-Kumitat Festi Esterni, tal-Ghaqdiet Muzikali"San Gorg Martri" u "Anici" u tal-Ghaqda tan-Nar "23ta' April" flimkien mal-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, immorrunqieghdu kuruni ta' ward quddiem l-istatwi ta' San Gorg u ta' San Sebastjan.

                           8.30pm:  Il-Banda Anici taghmel marc li jibdaminn Triq George Zammit, Anglu Borg, Dun Gwann Ciliail-Helsien, id-Deheb Fin, is-Sajf, il-Ghasel, il-Harifa, id-Dielja, ix-Xitwa,il-Bard, il-Helsien, Rignu, Dragun, Vitorja, Triq Dun Gwakkin Schembri sal-Kazin BandaAnici.

 

L-Erbgha 20:  L-EwwelJum tat-Tridu u Jum il-Vokazzjonijiet

                           8.00am u f'nofs inhar hruq ta' murtaletti.

                           4.30pm:        Quddiesa.

                           6.00pm:        Fil-Knisja Arcipretali ssiril-quddiesa li fiha jitkanta l-ghasar votiv ta' San Gorg Martri. Nirringrazzjawlill-Mulej ghall-qlub generuzi li semghu is-sejha tieghu u offrewlu hajjithomfis-sacerdozju jew fil-hajja religjuza. Imexxi din ic-celebrazzjoni Dun KarmGrech. Wara l-quddiesa ssir il-priedka tat-Tridu. Din is-sena l-priedkitat-Tridu se jaghmilhom Dun Stephen Attard, vici-parroku fil-parrocca ta’Bormla. Wara l-priedka tat-Tridu, Kurunella lil San Gorg Martri, Innu, Antifonau ~elebrazzjoni Ewkaristika.

                           Mal-Barka jsir hruq ta' murtaletti.

                           Kif tispicca c-celebrazzjoni fil-Knisja, fit-8.30 pm l-Banda "Anici"tibda marc u dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Gorg Rebbieh li jibda minn fuqiz-zuntier tal-Knisja ghal Triq il-Kbira, Santa Katerina, il-Barrakki, Stagno,il-Helsien, ix-Xitwa, in-Nahal, il-Bhajra, is-Sajf, ir-Rebbiegha, fejn fid-9.30pm jinharaq in-nar tal-art. Fl-9.45 pm ikompli l-marc minn toroq: il-Helsien,il-Plejju, id-Dragun, Pjazza G. Flores, Pinto, Dun Gwakkin Schembri quddiemil-Kazin Banda Anici ghal Triq il-Vitorja sal-pjazza tal-Vitorja fejn tittella'l-istatwa ta' San Gorg.

                           9.40pm: Jibda hruq ta' beraq, blalen, sfejjer, murtali tal-kulur u kaxxa tal-kulur.

 

Il-Hamis 21:    It-Tieni Jum tat-Tridu.

                           Fit-8.00am u f'nofs inhar hruq ta' murtaletti.

                           4.30pm:        Quddiesa.

                           6.00pm:        Fil-Knisja tibda l-quddiesa bl-Ghasar.Iqaddes il-Kan Dun Mikiel Zammit. Wara l-priedka tat-tridu, Kurunella, Innu,Antifona u ~elebrazzjoni Ewkaristika.

                           Mal-Barkahruq ta' murtaletti.

                           8.30pm: Jibda marc mill-Banda San Gorg Martri u dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Gorgfuq iz-ziemel madwar dawn it-toroq: Triq il-Kbira, Santa Katerina, l-IsqofScicluna, Pinto, Pjazza Guze’ Flores, Pinto, Cappadocia, il-Vitorja, Anici,il-Kbira sa Pjazza San Frangisk fejn tittella' l-istatwa ta' San Gorg.

                           9.30pm: Jibda hruq ta' beraq, blalen, sfejjer, murtali tal-kulur u kaxxa tal-kulur.

 

Il-Gimgha 22: It-Tielet Jum tat-Tridu.

                           8.00am u f'nofs inhar hruq ta' murtaletti.

                           4.30pm:        Quddiesa.

                           6.00pm:        Fil-Knisja jsir kollox bhall-jiem ta' qabel  -  quddiesa bl-Ghasar iccelebrata minn Dun PawlGenovese. Priedka tat-Tridu, Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali.Mal-Barka hruq ta' murtaletti.

                           8.00pm:  Marc mill-Banda San Gorg Martri lijibda minn Pjazza Frederick Maempel ghal Kardinal Sciberras,  il-Kbira, San Pietru, Santa Katerina ul-Vitorja (in-naha ta' fuq).

                           8.15pm:  Programm Muzikali fuq il-planciermill-Banda Anici fil-Pjazza ta' quddiem il-Kazin Banda Anici. Wara marc li jghaddiminn Triq Pinto ghall-Pjazza tal-Vitorja, Triq il-Vitorja, Triq Dun GwakkinSchembri sa quddiem il-Kazin Banda Anici.

                           10.00pm:      Hruq ta’ beraq, blalen, sfejjer,murtali tal-kulur u kaxxa tal-kulur.

                           12.00pm:      Nar tal-art fi Triq il-Vitorja.

 

Is-Sibt 23:       Lejlet il-Festa.

                           Fis-6.00am u fis-6.45 am quddiesa.

                           7.45am:         Quddiesa ta' ringrazzjament lifiha jitkanta l-Innu ta' Radd il-Hajr lil Alla -  Te Deum. Iqaddes il-Kan Dun Felic Tabone.

                           8.15am:         Mat-Te Deum hruq ta' kaxxaSpanjola u murtaletti.

                           11.45am:  Hruq ta' Murtaletti.

                           4.30pm: Quddiesa.

                           5.30pm: Quddiesa.

                           6.30pm: Translazzjoni Solenni tar-Relikwija ta' San Gorg Martri. Tibdamill-Kappella tal-Madonna ta’ Qrejca. L-Ewwel Ghasar u ~elebrazzjoniEwkaristika. Imexxi t-Translazzjoni l-Et Mons. Gorg Frendo, Isqof Awziljarjufl-Albanija.

                           Mat-Translazzjonijsir hruq ta' salut, kaxxa Spanjola u varjazzjoni ta' settijiet ta' murtalettiu murtali bil-loghob.

                           7.30pm:  Marc mill-Banda Anici li jibda minnTriq Tal-Hlas, il-Vitorja, Alexandra, il-Proza, Misrah il-Kittieba, San Dwardu,Guze Muscat Azzopardi, il-Vitorja, Dun Gwakkin Schembri sa  quddiem il-kazin Banda Anici, Pinto, l-Iskola,l-Isqof Scicluna, Santa Katerina, il-Kbira sal-Knisja Arcipretali.

                           7.30pm:  Marc mill-Banda San Gorg Martri minnhdejn l-abatija fi Triq il-Kbira sa quddiem il-Knisja ta' San Frangisk fejnisir programm muzikali fuq il-plancier. Fl-10.30 pm ikompli l-marc tul Triqil-Kbira sal-Wied.

                           9.45pm: Wirja ta' loghob tan-nar tal-ajru. Jinharqu lampjuni, sfejjer, blalen ubaraxxi, beraq ikkulurit, murtali tal-beraq bil-loghob u murtali tal-kulur.Wara kaxxa tal-kulur b'varjeta' kbira ta' kuluri.

                           11.30pm:  Loghob tan-nar ta' l-art fil-misrahtal-Wied.

 

Il-Hadd 24:     Jumil-Festa.

                           6.00am:  Quddiesa.

                           7.00am:  Quddiesa li fiha jiehdu sehemil-fratelli kollha tal-parrocca.

                           8.00am:  Quddiesa.

                           Mat-tokkitat-tmienja, hruq ta' murtaletti.

                           9.15 am:         Quddiesa Solenni Koncelebrata imexxija mill-Et Mons. Gorg Frendo, Isqof Awziljarju fl-Albanija. Jinseg il-panigierku P.Anton Farrugia OFM. Mas-Sanctus isir hruq ta' murtaletti.

                           10.00am:  Marc popolari mill-Banda San GorgMartri.

                           11.00am:  Marc popolari mill-Banda Anici.

                           12.30pm:  Hruq ta' murtaletti u kaxxanfernali.

                           5.00pm:        Quddiesa letta.

                           6.00pm:        It-Tieni Ghasar.

                           7.00pm:  Purcissjoni bl-istatwa ta' San GorgMartri. Imexxi l-Ghasar u l-purcissjoni Dun Rene’ Cilia, sacerdot novell.

                           Mal-hrugtal-istatwa jsir hruq ta' salut, kaxxa Spanjola b'varjeta' kbira ta' beraq.Diversi settijiet ta' murtaletti u murtali bil-loghob jakkumpanjaw il-purcissjoni.

                           Qabelu waqt il-purcissjoni jiehdu sehem dawn il-baned mistiedna: "LaStella" tal-Gudja, "Mater Gratiae" ta' Haz-Zabbar u "12thMay" ta' Haz-Zebbug.

                           9.30pm:  Isir hruq ta' settijiet ta' beraqikkulurit, sfejjer, blalen u murtali tal-kulur. Taghlaq il-purcissjoni kaxxatal-kulur u waqt il-Barka tinharaq kaxxa tal-bomba.

                           Mad-dhulta' San Gorg lura fil-knisja titkanta l-Antifona u ssir Celebrazzjoni Ewkaristika.

                           Waral-Barka nistennew lil shabna tan-nar, isir il-bews tar-Relikwija, talba ta'ringrazzjament lil Alla, tislima lil San Gorg u jsir il-marc ta' l-ahharmill-Banda San Gorg Martri.

 

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments